ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το www.lifeacademy.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής και διάθεσης υπηρεσιών (σεμιναρίων, webinars, courses),  το οποίο ανήκει στην εταιρία LIFE ACADEMY IKE, με έδρα την Αισχύλου 1, Μελίσσια, ΤΚ 15127, ΑΦΜ 801453627, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Όροι Χρήσης

 1. Αποδοχή των όρων χρήσης

Η επίσκεψη – χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου www.lifeacademy.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως «Ιστοσελίδα» ) υπόκειται στην αποδοχή (hyperlink για δήλωση αποδοχής όρων) των ακόλουθων όρων χρήσης – προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο του παρόντος, παρακαλούμε μην προβείτε σε χρήση της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, στο τέλος του κειμένου αναγράφεται δε η τελευταία ημερομηνία τροποποίησης. Οφείλετε να ελέγχετε περί ενδεχόμενων αλλαγών καθ’ εκάστη επίσκεψη – χρήση που πραγματοποιείτε και στην περίπτωση συντελεσθείσας τροποποίησης, επανεπιβεβαιώνετε την αποδοχή των κατωτέρω για τη συνέχιση της επίσκεψης – χρήσης.

Οι κατωτέρω όροι ισχύουν για όλες τις πωλήσεις, παραδόσεις, υπηρεσίες, παροχές, προτάσεις, συμβουλές της εταιρίας μας, και για όλες τις ισχύουσες και μελλοντικές συμβατικές σχέσεις μεταξύ της εταιρίας μας και των πελατών μας. Συμφωνίες αντίθετες προς τους  όρους αυτούς ισχύουν μόνον εφόσον υπάρχει ρητή έγγραφη συναίνεση της εταιρίας μας ως προς τους όρους αυτούς.

 1. Υποχρεώσεις επισκέπτη – χρήστη

Πέραν της αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας, έχετε υποχρέωση να επισκέπτεστε – χρησιμοποιείτε τη σελίδα κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύνολο των κείμενων κανόνων της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, ιδίως με τις διατάξεις που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες ή/και των κανόνων που έχουν νομοθετική ισχύ και αφορούν ή/και καλύπτουν οποιαδήποτε υπηρεσία μας.

Σε περίπτωση παράνομης και καταχρηστικής χρήσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ). καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη συναφή έκνομη ή παραβιάζουσα τα συναλλακτικά ήθη ενέργεια, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αποκλεισμού μελλοντικής επίσκεψης – χρήσης και επιφυλάσσεται της άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων της. 

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών μας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται εις ημάς από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

 1. Τιμή

3.1  Οι τιμές μας, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με ειδικότερη συμφωνία, είναι αυτές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα.

3.2  Η εταιρία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας.

 1. Ο λογαριασμός του πελάτη

4.1 Δημιουργία του λογαριασμού του πελάτη

Πραγματοποιώντας την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα ο πελάτης επωφελείται από όλα τα προνόμια που αφορούν την προώθηση και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας. Όταν πραγματοποιεί την εγγραφή στην Ιστοσελίδα, θα χρειαστεί να παρέχει με την ελεύθερη συγκατάθεση κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως ενδεικτικά  :  Όνομα, Επώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση και Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail). Τα Προσωπικά αυτά Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή του πελάτη στην Ιστοσελίδα θα χρειαστεί να μεταβεί στην Φόρμα Εγγραφής και να ακολουθήσει τα βήματα που περιγράφονται στην οικεία ενότητα.

4.2 Ενημέρωση ή ακύρωση του λογαριασμού

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της εγγραφής του στην Ιστοσελίδα μέσα από την αντίστοιχη επιλογή στον λογαριασμό του. Μπορεί επίσης σε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσει την εγγραφή και τον λογαριασμό στην Ιστοσελίδα. Κατόπιν υποβολής αιτήματος διαγραφής, η διαγραφή πραγματοποιείται αυτόματα και διαγράφονται άμεσα όλα τα σχετικά προσωπικά του δεδομένα, με μελλοντική ισχύ, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι να τα διατηρήσουμε με ρητή διάταξη νόμου (π.χ. για φορολογική χρήση). Σημειώστε ότι ο λογαριασμός ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμα διαθέσιμος και ενεργός για κάποια χρονική περίοδο  στους εξυπηρετητές μας ή σε εξυπηρετητές τρίτων μερών λόγω της φύσης και τεχνικής δομής του Διαδικτύου.

4.3 Ακύρωση του λογαριασμού σας από την Ιστοσελίδα

Διατηρούμε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να τερματίσουμε μονομερώς και να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας χωρίς προηγούμενη αιτιολόγηση.

 1. Πληρωμή

5.1  Όλες οι αγορές από την ιστοσελίδα γίνονται με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα παραγγελίας από την ιστοσελίδα και πληρωμής στα γραφεία της εταιρίας μας ή στον τόπο των σεμιναρίων, καθώς και της μερικής πληρωμής μέσω της ιστοσελίδας και εξόφλησης στα γραφεία της εταιρίας μας ή στον τόπο του σεμιναρίου.

Δοθέντος ότι  πρόκειται αποκλειστικά για online υπηρεσία, δεν τίθεται θέμα μη παραλαβής ή ελαττωματικότητας.

Η εταιρία μας μεταξύ άλλων προσφέρει τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

Α) Τα webinar τα οποία ο πελάτης μπορεί να παρακολουθήσει σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα

Β) Τα on line courses, τα οποία ο πελάτης μπορεί να παρακολουθήσει οποτεδήποτε από την ημέρα της αγοράς και για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημέρα της αγοράς.

Γ) Τα δια ζώσης μαθήματα-σεμινάρια τα οποία ο πελάτης μπορεί να παρακολουθήσει με φυσική παρουσία σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα και σε χώρο που θα ορίσει η εταιρία μας μαζί με άλλους.

Δ) Κύκλο σεμιναρίων που μπορεί να είναι webinar ή δια ζώσης.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής – μετά την αγορά – του εκπαιδευτικού προγράμματος, δεν καταφέρει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που οφείλεται αποκλειστικά στην εταιρεία μας:

 • Στην περίπτωση των on line courses, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της αγοράς. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας.
 • Στην περίπτωση των webinar, η εταιρία δεσμεύεται να ορίσει νέα ημερομηνία και ώρα για τα σεμινάρια αυτά
 • Στην περίπτωση των δια ζώσης η εταιρία δεσμεύεται να ορίσει νέα ημερομηνία και ώρα για τα σεμινάρια αυτά.
 • Στην περίπτωση του κύκλου σεμιναρίων η εταιρία δεσμεύεται να ορίσει νέα ημερομηνία και ώρα για τα σεμινάρια αυτά.

Αν προκύψει θέμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης από μέρος του πελάτη, εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχει προχωρήσει σε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας (δεν έχει κάνει login), προβλέπεται :

 • Στην περίπτωση των on line courses επιστροφή χρημάτων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της αγοράς. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας.
 • Στην περίπτωση των webinar, επιστροφή χρημάτων 15 τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 • Στην περίπτωση των δια ζώσης επιστροφή χρημάτων 15 τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 • Στην περίπτωση του κύκλου σεμιναρίων τα σεμινάρια προπληρώνονται και δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση υπαναχώρησης από μέρους του πελάτη.

Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας.

Σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας (συμπεριλαμβανομένων και των απαγορεύσεων λόγω covid ή ασθένειας του ομιλητή κλπ) τα δά ζώσης μαθήματα ή σεμινάρια ακυρωθούν, τότε θα αντικατασταθούν από online μαθήματα ή σεμινάρια. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει για αποζημίωση του καταναλωτή (πελάτη) και για καμία αιτία, ούτε για τυχόν έξοδα μεταφοράς, στέγασης κλπ αυτού, ουδέ υποχρεούται στην επιστροφή του καταβληθέντος τμήματος, ουδέ υποχρεούται να αντικαταστήσει τα διά ζώσης μαθήματα ή σεμινάρια με νέα διά ζώσης μαθήματα ή σεμινάρια. Η αντικατάσταση των διά ζώσης μαθημάτων ή σεμιναρίων με τα αντίστοιχα online θεωρείται ισοδύναμη και ισάξια και ουδεμία αξίωση αποζημίωσης του πελάτη υφίσταται.

5.2 Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Εάν ο πελάτης επιλέξει πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, αποδέχεται ότι η παραγγελία συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής. Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών των αντίστοιχων πιστωτικών ιδρυμάτων που καθίστανται αρμόδια για την εξασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας των συναλλαγών του πελάτη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Για τις αγορές που πραγματοποιεί ο πελάτης μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα βρει στην Ιστοσελίδα. Η χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας θα πραγματοποιείται, εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της εκάστοτε κάρτας. Αν δεν ληφθεί από την εταιρεία μας η απαιτούμενη έγκριση πληρωμής, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση παραγγελθέντος προϊόντος και δεν θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την σύναψη σύμβασης πώλησης με τον πελάτη.

 1. Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά  στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος. Στην περίπτωση της επιστροφής χρημάτων τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει σε λογαριασμό άλλης τράπεζας τα έξοδα τραπέζης τα επιβαρύνεται ο πελάτης.

 1. Περιορισμός της ευθύνης

7.1 Ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας
Όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν» και άνευ ρητών ή έμμεσων εγγυήσεων, τις οποίες και αρνούμαστε  ολοκληρωτικά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και εκείνων που προκύπτουν από τη διαχείριση, χρήση ή εμπορική πρακτική. Καταβάλλεται βέβαια η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου των υπηρεσιών μας να διέπονται από τη βέλτιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα.
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημιές από την επίσκεψη – χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της. Τονίζεται δε ότι σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», περιεχομένου malware, trojan κλπ, είτε πρόκειται για την ίδια την Ιστοσελίδα, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό της.
Στην περίπτωση πρόκλησης ζημίας στην Ιστοσελίδα ή το Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή, αθέμιτη ή παράνομη χρήση  των σχετικών υπηρεσιών εκ μέρους σας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος,  η ευθύνη αυτονόητα καταλαμβάνει αποκλειστικά εσάς.

7.2 Απαιτήσεις του πελάτη για περαιτέρω αποζημίωση για οιονδήποτε λόγο ρητά αποκλείεται (πχ. Έξοδα μεταφοράς, διαφυγόντα κέρδη, άμεση, έμμεση, θετική και αποθετική ζημία κλπ).

7.3 Σε περίπτωση παραβίασης συμβατικών και εξωσυμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους της εταιρίας μας  ευθυνόμαστε μόνον για δόλο ή βαριά αμέλεια.

7.4 Σε καμία περίπτωση η εταιρία μας δεν ευθύνεται για αποθετικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, για απώλεια πελατείας, παρεμπίπτουσες ή/και έμμεσες ζημίες οιασδήποτε φύσης του πελάτη.

7.5 Οι ως άνω ρυθμίσεις ισχύουν στον ίδιο βαθμό για τους προστηθέντες, τους βοηθούς εκπλήρωσης, τους συνεργάτες μας, και λοιπούς τρίτους, τους οποίους η εταιρία μας χρησιμοποιεί στα πλαίσια της εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

7.6 Σύνδεσμοι (links) προς ιστοσελίδες τρίτων
Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την εγκυρότητα την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners.
Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, σημάτων παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας μας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, άλλως η εταιρία μας έχει άδεια χρήσης αυτών. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας.

Κατά εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή/και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με την Ιστοσελίδα.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρία μας ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με την εταιρία μας,  καθώς και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μας, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρίας μας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter)

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στην αντίστοιχη υπηρεσία της Ιστοσελίδας προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (newsletters), ειδοποιήσεις για σεμινάρια, webinars ή νέα courses και προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ιστοσελίδα και τους συνεργάτες της, με ρητή δήλωση της συναίνεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Προκειμένου να εγγραφείτε, μπορεί να σας ζητήσουμε ορισμένες πληροφορίες όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κατηγορίες σεμιναρίων που σας ενδιαφέρουν. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να σας κοινοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες αυτές για να προσαρμόσουμε τις ειδοποιήσεις εργασίας στις προτιμήσεις σας.
Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε και εντελώς δωρεάν, μπορείτε να απεγγραφείτε από την υπηρεσία, επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή που θα βρείτε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (“unsubscribe/διαγραφή”) και να μη λαμβάνετε στο εξής των ενημερωτικά δελτία, ειδοποιήσεις για σεμινάρια, webinars ή νέα courses και προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ιστοσελίδα.
Παρέχεται δε η διακριτική ευχέρεια στην Ιστοσελίδα περί της εγγραφής ή μη στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου, ιδίως σε περίπτωση ένδειξης κακής, αθέμιτης ή παράνομης χρήσης από τον τελευταίο.

 1. Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων – Cookies και Αρχεία Log

Ομοίως με άλλες εταιρίες, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και αρχεία log για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της (από εσάς). Τα αρχεία log είναι αρχεία διακομιστή που δημιουργούνται αυτόματα όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία απλού κειμένου που τοποθετούν συνήθως οι ιστοσελίδες στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Καθένα από τα cookies έχει έναν μοναδικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή κάθε φορά που κάποιος χρήστης του επισκέπτεται ξανά την ίδια ιστοσελίδα.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποτρέψετε τη λειτουργία των cookies, στην επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων περιηγητών αναγράφεται πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποδοχή της χρήσης cookies, πώς να ειδοποιηθείτε όταν λαμβάνετε νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies, θα έχετε ακόμη τη δυνατότητα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, αλλά πιθανόν η χρήση ορισμένων λειτουργιών να είναι περιορισμένη καθώς κι η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.
Πιθανόν ορισμένοι συνεργάτες ή κάτοχοι ιστοσελίδων οι οποίες οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο να χρησιμοποιούν cookies. Ωστόσο, δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τους.

 1. Αρμοδιότητα και ισχύον δίκαιο

11.1 Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει μεταξύ της εταιρίας μας και των χρηστών της ιστοσελίδας μας είναι τα δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.

11.2 Στο σύνολο των εννόμων σχέσεων μεταξύ της εταιρίας μας και των χρηστών της ιστοσελίδας μας εφαρμόζεται αποκλειστικά το ελληνικό δίκαιο αποκλειομένων όλων των άλλων.

 

 1. Μερική Ακυρότητα

Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους σ’ αυτούς τους Όρους Χρήσης ή κάποιος όρος στα πλαίσια λοιπών συμφωνιών ή/και συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας μας και των πελατών είναι ή θα καταστεί άκυρος, δεν επηρεάζεται από αυτόν η εγκυρότητα των λοιπών όρων και των συμφωνιών οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν.

 

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας γίνεται από την εταιρία μας και υπόκειται στους όρους του προβλεπόμενου από τη Ρύθμιση (ΕΕ) 2016/679 Γενική Ρύθμιση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και των ευρωπαϊκών και ελληνικών κανονισμών επεξεργασίας ελληνικών προσωπικών δεδομένων . Η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς των συναλλαγών, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές και με εξαίρεση τις συνεργαζόμενες μαζί μας επιχειρήσεις μέσα στα πλαίσια της συναλλακτικής σχέσης με τον πελάτη μας).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας – Αίτημα Πληροφόρησης και Υποστήριξης:  Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε πληροφορία ή υποστήριξη από την lifeacademy.gr , μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@lifeacademy.gr ή μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων στην Ιστοσελίδα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης όρων: 1.01.2021

lifeacademy

 

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας και κερδίστε έκπτωση 10% στην πρώτη σας αγορά